Teatrinho Marumby
Teide Marques
Telmo Faria
Telmo Soares
Terezinha Monteiro
Tito Martinez